ทะเลสาบที่มีขนาดพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ทะเลสาบที่มีขนาดพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

บอร์ด สาระ เกร็ดน่ารู้ เนื้อหาโดย origin ทะเลสาบสงขลา (Songkhla Lake)ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย อยู่ในพื้นที่ระหว่างจังหวัดพัทลุงและสงขลา มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ทะเลสาบพัทลุง หรือ ทะเลสาบลำปำ (ชื่อที่เรียกในเขตจังหวัดพัทลุง) เป็นทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และเป็นหนึ่งในแหล่งน้ำที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคนี้ ทะเลสาบมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศในท้องถิ่น โดยเป็นที่อยู่อาศัยที่สำคัญของปลา นก และสัตว์ป่าชนิดต่างๆ ความหลากหลายทางชีวภาพอันอุดมสมบูรณ์ของทะเลสาบและความสำคัญต่อชุมชนท้องถิ่น ทำให้ทะเลสาบแห่งนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแรมซาร์ที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ พื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ หนองน้ำ และป่าชายเลน ซึ่งมีส่วนสำคัญทางนิเวศวิทยาของทะเลสาบ ทะเลสาบสงขลายังมีความสำคัญทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสำหรับภูมิภาคอีกด้วย สนับสนุนการทำประมงแบบดั้งเดิมและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บริเวณทะเลสาบยังเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการสำรวจพืชและสัตว์นานาชนิด อย่างไรก็ตาม ทะเลสาบเผชิญกับความท้าทายต่างๆ รวมถึงมลพิษ ความเสื่อมโทรมของที่อยู่อาศัย และปัญหาการจัดการน้ำ มีความพยายามในการอนุรักษ์และการจัดการอย่างยั่งยืนเพื่อรักษาความสมบูรณ์ทางระบบนิเวศของทะเลสาบ และรับประกันว่าทะเลสาบจะยังคงมีบทบาทในฐานะทรัพยากรที่สำคัญสำหรับทั้งธรรมชาติและชุมชนในภูมิภาคต่อไปในอนาคต ทะเลสาบสงขลามีพื้นที่ผิวน้ำประมาณ 1,ทะเลสาบที่มีขนาดพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดในประเทศไทย040 ตารางกิโลเมตร ความลึกโดยเฉลี่ย 1.4 เมตร (4 ฟุต 7 นิ้ว)ปริมาณน้ำ 1.6 ลูกบาศก์กิโลเมตร (0.38 ลูกบาศก์ไมล์)มีพื้นที่รับน้ำ 8,020 ตารางกิโลเมตร (3,100 ตารางไมล์)ถือเป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย